Statistinė informacija

Atgal
Gyvulių produktyvumo kontrolė yra svarbus įrankis pieno ūkyje, siekiant turėti produktyvią, geros genetinės vertės gyvulių bandą. Nuo ūkio pieno kokybinių ir kiekybinių rodiklių priklauso tolimesni bandos bei ūkio finansiniai rezultatai. Nuolat atliekant produktyvumo tyrimus (nustatant pieno kiekį, tiriant pieno sudėtį ir kokybę, sekant pirminius veislininkystės rodiklius) bandos savininkas iš gautų duomenų gali operatyviai priimti sprendimus, susijusius su tam tikrų karvių ar net visos bandos produktyvumu, sveikatingumu ir ilgaamžiškumu. Be to, turint detalią informaciją apie kiekvieną karvę, galima užkirsti kelią daugelio ligų plitimui, vykdyti prevenciją slapto mastito, medžiagų apykaitos ar reprodukcijos atžvilgiu. Vadovaujantis pieno kiekybiniais bei kokybiniais rodikliais ūkininkui nesunku laiku subalansuoti gyvulių šėrimą, sudarant atitinkamus racionus, juos papildant naujais pašarais ar jų priedais.
 
2018 m. spalio 1 d. prasidėjo nauji – 2018-2019 kontrolės metai. Tendencingas kontroliuojamų karvių produktyvumo didėjimas rodo, jog kontroliuojamų bandų savininkai nemažą dėmesį skiria nuosekliam veislininkystės darbui. Ūkininkai nuolat domisi naujovėmis žemės ūkyje, diegia vis naujesnes technologijas. Todėl karvių produktyvumo didėjimas nuo 2010 produktyvumo kontrolės metų yra akivaizdus – vienos karvės metinis produktyvumas vidutiniškai padidėjo 1409 kg.
 
1 grafikas. Kontroliuojamų karvių produktyvumo kitimas 2010-2018 m. spalio 1 d.
 
 
 

Reikia pažymėti, kad paskutiniais metais ženkliai sumažėjo bendras šalyje esančių pieninių karvių skaičius. Dėl nestabilių pieno supirkimo kainų, pieninių karvių bandas laikantys ūkininkai neretai atsisako pienininkystės verslo, pereidami prie mažiau darbo reikalaujančių ar didesnes pajamas duodančių augalininkystės, mėsinės galvijininkystės verslų. Pienininkystės verslo atsisakymas palietė ir kontroliuojamų karvių skaičiaus pokytį. Gan stabiliai nuo metų pradžios didėjęs kontroliuojamų karvių skaičius nuo liepos mėnesio kas mėnesį mažėjo. Nuo metų pradžios kontroliuojamų karvių sumažėjo 3323 karve. 

2 grafikas. Kontroliuojamų karvių skaičiaus kitimas 2018 m.

 

Analizuojant bendro šalyje kontroliuojamų karvių skaičiaus kitimą nuo metų pradžios, (3 grafikas) matome, jog per 2018 metus bendras šalyje esantis karvių skaičius sumažėjo 14887 vnt., tai sudaro 5,6 proc. sumažėjimą, tuo tarpu kontroliuojamų karvių atitinkamai sumažėjo 3323 vnt., kas sudaro 2,2 proc. metinį sumažėjimą. 

3 grafikas. Bendro šalyje esančių karvių ir kontroliuojamų karvių skaičiaus pokytis 2018 m.

 

Smulkesnėse (1-10 karvių) bandose 2018 metais karvių skaičius sumažėjo 11329 karvėmis. Pagrindinė priežastis - ūkininkų pasitraukimas iš pieno ūkio veiklos, parduodant karves.

4 grafikas. Kontroliuojamų karvių dalies pokytis 2018 m. (proc.)

Dažniausiai naudojamas gyvulių produktyvumo kontrolė vykdoma A metodu (5 grafikas). Tai rodo, kad gyvulių laikytojai supranta šio metodo naudą ir patikimumą bei pasitiki Bendrovės darbuotojų teikiamos paslaugos kokybiškumu. 

5 grafikas. A metodu kontroliuojamų karvių dalis GPK skyriuose 2018 12 31 d. (proc.)

B metodu kontroliuojamų karvių dalis yra didesnė tuose GPK skyriuose, kuriuose yra didesnis žemės ūkio bendrovių skaičius palyginus su kitais GPK skyriais (6 grafikas). Didžiausias B metodu kontroliuojamų karvių dalis yra GPK Šiaurės Lietuvos, Sūduvos bei Vidurio Lietuvos skyriuose. 

6 grafikas. B metodu kontroliuojamų karvių dalis GPK skyriuose 2018 12 31 d. (proc.)

Iš 7 grafiko duomenų matome, jog C metodas dominuoja GPK Sūduvos bei Dzūkijos skyriuose. Šiuose skyriuose dalis žemės ūkio bendrovių gyvulių produktyvumo kontrolę vykdo C metodu. Kadangi žemės ūkio bendrovėse yra didesnis kontroliuojamų karvių skaičius, tad jis ir lemia procento padidėjimą skyriuję.   

7 grafikas. C metodu kontroliuojamų karvių dalis GPK skyriuose 2018 12 31 d. (proc.)

 

Didelė finansinė pagalba šalies ūkininkams yra ES teikiamos lėšos. Naudodamiesi parama mūsų šalies stambesni (70 ir daugiau karvių) ūkiai neretai melžimo aikšteles keičia melžimo robotais. Tokį ūkininkų apsisprendimą sąlygoja ne tik darbo efektyvumo siekis, bet ir darbuotojų stoka kaime.

8 grafikas. Kontroliuojamų karvių skaičius robotizotose ūkiuose 2018 12 31 d.

Gyvulių produktyvumo kontrolė vykdoma ne tik pieninių karvių bandose, bet ir ėriavedžių bei ožkavedžių bandose. Tačiau Lietuvoje tiek avininkystė, tiek ožkininkystė nėra labai populiari ūkininkų tarpe. 

9 grafikas. Kontroliuojamų ėriavedžių, auginamų mėsai, vilnai skaičiaus kitimas 2018 m.

Siekiant užtikrinti operatyvų kontrolinių melžimų metu fiksuotų duomenų patekimą į vieningą duomenų bazę, jų apibendrinimą, sisteminimą ir laiku pateikimą vartotojams, Bendrovės specialistai apmokina ūkininkus kaip iš ūkyje įdiegtos bandos valdymo programos teisingai perkelti reikalingus duomenis į VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro (ŽŪIKVC) gyvulių veislininkystės informacinę sistemą (GYVIS). Pagal reikalingumą parengiamos individualios duomenų perkėlimo  atmintinės.

Kaip pagalbininką, produktyvumo tyrimus vykdančių bandų savininkams, Bendrovė sukūrė Kontroliuojamų  bandų produktyvumo analizės sistemą (KBPAS). Tai instrumentas, skirtas sumaniam bandos valdymui, ypač siekiant efektyvios gyvulių selekcijos pagal produktyvumo, mitybos, sveikatingumo ir reprodukcijos rodiklius, jų kitimą per laktaciją ar per metus. Programa nenutrūkstamai fiksuoja visų kontrolinių melžimų duomenis apie kiekvieną gyvulį bei pateikia išsamias ataskaitas. Lengvai valdomoje programoje pateikiama detali informacija, reikalinga laiku suvaldyti problemines situacijas bandoje, planuojant gamybą ir gerinant ūkio ekonominius rodiklius. Prieiga prie programos bandos savininkui suteikiama individualiai.

Siekiant užtikrinti dar efektyvesnį gyvulių produktyvumo kontrolės duomenų panaudojimą, Bendrovė  nemokamai  teikia konsultacijas kontroliuojamų bandų savininkams produktyvumo didinimo, pieno kokybės gerinimo, gyvulių sveikatingumo ir kitais su pieno ūkio tvarkymu susijusiais klausimais. 

 Pageidaujančius pradėti vykdyti gyvulių produktyvumo kontrolę ar turinčius klausimų, susijusių su šia veikla, maloniai prašome kreiptis į Jūsų teritorijoje dirbantį GPK skyriaus vadovą.

Informacijos šaltinis: www.vic.lt