Teikiamos paslaugos

Atgal

Laboratorija teikia šias paslaugas:

  • mechaninių ir elektroninių pieno kiekio matuoklių kalibravimas;
  • neautomatinių svarstyklių kalibravimas;
  • mechaninių ir elektroninių pieno kiekio matuoklių techninė priežiūra bei remontas;
  • pieno šaldymo rezervuarų bandymai ir patikra;
  • melžimo įrangos tikrinimas;
  • neautomatinių svarstyklių patikra.

Taikomos nuolaidos! Visa informacija teikiama tel. nr. 8 615 28292 arba el. paštu laboratorija@gpk.lt.

Kontroliuojamų gyvulių bandose atliekant kontrolinius melžimus svarbus vaidmuo tenka primelžto pieno kiekio matavimui. Siekiant užtikrinti tikslius ir patikimus kontroliuojamų gyvulių pieno kiekio matavimus, kiekvienais metais pieno kiekio matavimo priemonės privaloma kalibruoti specializuotose laboratorijose.

2003 m. įkurtoje Pieno kiekio matuoklių techninės priežiūros ir kalibravimo laboratorijoje įdiegta kokybės vadybos sistema, atitinkanti LST EN ISO/IEC 17025:2006 standartą „„Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai“. Įdiegti standarto reikalavimai užtikrina patikimus ir tikslius matavimo priemonių kalibravimo rezultatus bei patvirtina Laboratorijos kompetenciją tarptautiniu mastu. Laboratorija akredituota mechaninių pieno kiekio matuoklių kalibravimo, elektroninių pieno kiekio matuoklių ir neautomatinių svarstyklių kalibravimo bei mažųjų talpyklų (rezervuarų) bandymų srityse.

Pagal Tarptautinio gyvulių apskaitos komiteto (ICAR) reikalavimus, kontroliuojamų gyvulių kontrolinio melžimo metu galima naudoti tik ICAR aprobuotus mechaninius ir elektroninius pieno kiekio matuoklius bei neautomatines svarstykles. Mūsų šalyje kontroliuojamų pieninių gyvulių primelžto pieno kiekio matavimo priemonių kalibravimo tvarką ir jiems keliamus reikalavimus reglamentuoja Kontroliuojamų pieninių gyvulių primelžto pieno kiekio matavimo priemonių kalibravimo taisyklės (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=287087&p_tr2=2).