Ėriavedžių ir ožkavedžių produktyvumo kontrolė

 • Titulinis
 • Ėriavedžių ir ožkavedžių produktyvumo kontrolė
Atgal
Melžiamų ėriavedžių, ožkavedžių ir ėriavedžių, auginamų mėsai, vilnai bandų laikytojai gali pasirinkti vieną iš dviejų Lietuvoje patvirtintų kontrolė metodų: B arba C, taikomas „„4“ pieno apskaitos būdas.

Tais mėnesiais, kuomet melžiamos ėriavedės ar ožkavedės yra neužtrūkusios, bandos savininkas, atlikdamas kontrolinį melžimą, kurio metu nustato primelžto pieno kiekį, turi paimti kontrolinius pieno mėginius bei užpildyti du kontrolinių pieno mėginių išsiuntimo lapelių egzempliorius, kurių vienas kartu su kontroliniais pieno mėginiais išsiunčiamas į UAB ,,Pieno tyrimai“, o kitas siunčiamas į VĮ ,,Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras“ (toliau – ŽŪIKVC).
 
Atsižvelgiant į pasiriktą kontrolės metodą, kuomet melžiamų ėriavedžių ir ožkavedžių kontrolinį melžimą atlieka UAB ,,Gyvulių produktyvumo kontrolė“ (kas tris arba kas šešis mėnesius), GPK asistentas nustato primelžto pieno kiekį, paima kontrolinius pieno mėginius, užpildo kontrolinių melžimų lapelius ir pateikia juos UAB ,,Pieno tyrimai“ bei ŽŪIKVC. Atvykęs į bandą, kontrolės asistentas arba GPK skyriaus vadovas patikrina vedamos pirminės veislininkystės apskaitos tikslumą, sutikrindamas atitinkamus įrašus apskaitos formose (gyvulių skaičių, užtrūkimus, jauniklių gimimus) su Ūkinių gyvūnų registravimo ir identifikavimo sistemoje esančiais įrašais.

Bandos savininkas turi galimybę sužinoti pieno mėginių tyrimų rezultatus prisijungęs prie UAB ,,Pieno tyrimai“ duomenų bazės su jam suteiktu bandos kodu. Bandos savininkui neturint tokios galimybės, pieno tyrimų duomenis pateikia kontrolės asistentas arba GPK skyriaus vadovas. Apdorotą informaciją apie melžiamas ėriavedes ir ožkavedes, esant raštiškam prašymui, ŽŪIKVC bandos laikytojui siunčia paštu. Jei prašymas nėra pateiktas, ataskaitos siunčiamos GPK skyriaus vadovui, kuris jas perduoda bandos laikytojui (ataskaitas perduodant per GPK skyriaus vadovą, procesas užtrunka ilgiau nei ataskaitas siunčiant tiesiogiai bandos savininkui).

Ėriavedžių, auginamų mėsai, vilnai, produktyvumo kontrolę kontrolės asistentas ar GPK skyriaus vadovas vykdo kartą į ketvirtį. Bandos savininkas ar jo įgaliotas asmuo privalo pildyti pirminės veislininkystės apskaitos formas. Atvykęs į bandą, kontrolės asistentas arba GPK skyriaus vadovas patikrina vedamos pirminės veislininkystės apskaitos tikslumą, sutikrindamas atitinkamus įrašus apskaitos formose. Taip pat, jei bandą papildo naujos ėriavedės, GPK skyriaus vadovas atnaujintus duomenis suveda į ŽŪIKVC duomenų bazę.

Ėriavedžių vilnos kirpimas, ėriavedžių ir ožkavedžių svėrimas dažniausiai vykdomas bandos savininkui pageidaujant įvertinti bandoje esančias ėriavedes ar ožkavedes, vadovaujantis Avių vertinimo ar Ožkų vertinimo taisyklėmis. Bandos vertinime dalyvauja VGVPT (Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos) inspektorius, Lietuvos avių augintojų asociacijos specialistas, GPK skyriaus vadovas arba kontrolės asistentas, ūkio zootechnikas-selekcininkas arba ūkio savininkas. Prieš įvertinimą visos vertinamos avys, avinai, ožkos bei ožiai pasveriami. Vertinant vilną, suaugusių avių vilna vertinama 1 kartą metuose (prieauglio – tik po antro kirpimo).

Kiekvienų kalendorinių metų pabaigoje, Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) vykdant genofondinių avių augintojų patikrinimus dėl teisingo išmokų mokėjimo, GPK skyrių vadovai, iš NMA gavę avių laikytojų sąrašus, teikia patvirtinimus, ar sąraše pateikti laikytojai atitinka įsipareigojimus vykdyti gyvulių produktyvumo kontrolę.

Kontrolės metodai
 • B4 metodas. Kontroliuojamųjų ėriavedžių ir ožkavedžių kontrolinius pieno mėginius kontroliuojamosios bandos savininkas ar jo atstovas ima kiekvieną laktacijos mėnesį, o UAB ,,Gyvulių produktyvumo kontrolė“ – 1 kartą per laktaciją;
 • C4 metodas. Kontroliuojamųjų ėriavedžių ir ožkavedžių kontrolinius pieno mėginius kontroliuojamosios bandos savininkas ar jo atstovas ima kiekvieną laktacijos mėnesį, o UAB ,,Gyvulių produktyvumo kontrolė“ – 2 kartus per laktaciją.
Pirminės veislininkystės apskaitos vedimas
Bandos savininkas arba jo įgaliotas asmuo pats privalo vesti pirminę veislininkystės apskaitą, užpildydamas pirminės veislininkystės apskaitos formas:
 • Avių vertinimo taisyklių 3 ir 4 priedus;
 • Ožkų vertinimo taisyklių 2, 3, 5 ir 6 priedus.
Šių apskaitos formų pildymo tikslumą turi užtikrinti pats gyvulių savininkas, nes esant kilmės pažymėjimų poreikiui, gimusių jauniklių kilmės ir registracijos duomenys privalo būti perduoti atitinkamų asociacijų atstovams. Jeigu bandos savininkas pats neturi galimybės perduoti duomenų atitinkamos asociacijoms dėl kilmės pažymėjimo išrašymo, ūkininkas gali kreiptis į  GPK skyriaus vadovą, pateikdamas atitinkamų pirminės veislininkystės apskaitos formų kopijas. GPK skyriaus vadovas gautas formų kopijas pateiks atitinkamų asociacijų atstovams.
Teisinis reguliavimas
Melžiamų ėriavedžių, ožkavedžių ir ėriavedžių, auginamų mėsai, vilnai bandose gyvulių produktyvumo kontrolė vykdoma vadovaujantis:
 • Pieninių gyvulių produktyvumo kontrolės organizavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 3D-934 (su vėlesniais pakeitimais);
 • Ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3D-234 (su vėlesniais pakeitimais);
 • Ūkinės paskirties gyvūnų gerovės reikalavimais, patvirtintais Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. 223;
 • Ožkų vertinimo taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2006 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. 1A-23;
 • Avių vertinimo taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2006 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. 1A-24;
 • Tarptautinio gyvulių apskaitos komiteto (ICAR) reikalavimais;
 • Melžiamų ėriavedžių ir ožkavedžių  bei  Ėriavedžių, auginamų mėsai ir vilnai produktyvumo kontrolės vykdymo tvarkos aprašais, patvirtintais UAB „„Gyvulių produktyvumo kontrolė“ direktoriaus 2014 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. 1TV-196;
 • kitais veislininkystę reglamentuojančiais teisės aktais.